White willow bark Salix alba

White willow bark Salix alba

Regular price $6.00 Sale

White willow bark c/s

Comes in 3 sizes. 4 oz, 8 oz and 1 pound (16 oz)